Important dates

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
Mezinárodní fórum „Konec levicového populismu v Latinské Americe? Výzvy pro nové lídry.“

LOGOS

 

 

 

Centrum latinskoamerických studií (CLAS) Fakulty mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s Katedrou politologie, Forem 2000 a Casla Institutem Vás srdečně zvou na mezinárodní fórum: „Konec levicového populismu v Latinské Americe? Výzvy pro nové lídry.”

Mezinárodní fórum bude probíhat ve čtvrtek 20. října 2016 od 14:30 v aule NB B v nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Přijďte se podívat na zajímavou mezinárodní diskuzi, kde máme tu čest Vám představit odborníky na problematiku Latinské Ameriky z Kostariky, Ekvádoru, Bolívie, Chile, Nikaraguy a Venezuely. Přivítáme dokonce i držitele Nobelovy ceny, bývalého prezidenta Kostariky, pana Oskara Ariase Sáncheze.

Oskar Arias Sánchez byl prezidentem Kostariky v letech 1986 až 1990, byl znovuzvolen pro období 2006-2010. Je držitelem Nobelovy ceny za mír z roku 1987 za své služby ve prospěch míru ve Střední Americe. Založil nadaci Arias pro mír a pokrok lidstva, která se zabývá prosazováním demokracie, rovnosti, odzbrojení a demilitarizace.

Toto mezinárodní fórum skýtá jedinečnou příležitost získat o současném vývoji v Latinské Americe aktuální informace přímo z první ruky a od předních odborníků na danou problematiku.

Významné osobnosti Latinské Ameriky, které se budou účastnit diskusního fóra:

2

 

 

 

 

Alejandro Medinacelli – je aktivista, vůdce a místopředseda strany Národní jednota UN (Frente de Unidad Nacional) v La Paz v Bolívii. Aktivně se zúčastnil veřejné kampaně “ne” v referendu týkajícího se schválení nové ústavy v roce 2009.

Axel Kaiser je autor bestsellerů, významný publicista a veřejný intelektuál. Je vystudovaným právníkem se zkušenostmi v oblasti podnikového práva. Momentálně působí jako výkonný ředitel Nadace pro pokrok v Chile (Fundación para el Progreso), která je jednou z nejvíce vlivných organizací zabývající se podporou volného trhu v Latinské Americe.

Mauricio Alarcón – je demokratický aktivista a obhájce lidských práv, a také zakladatel a výkonný ředitel Nadace občanství a rozvoje (Fundación Desarrollo y Ciudadanía), která podporuje demokracii a transparentnost. Navíc působí jako programový ředitel v organizaci Fundamedios, která se snaží podporovat a chránit svobodu projevu a svobodu tisku v Ekvádoru.

Jesus Armas – je předsedou nevládní organizace Občanství bez hranic (Ciudadanía Sin Limites), výkonným členem nadace Juan Germán Roscio, aktivním členem strany Primero Justicia a odpůrcem vládních zneužívání ve Venezuele. Pracoval v několika politických organizacích. Zabývá se především technologiemi používanými ve veřejné politice k demokratickým účelům.

Mario Valenti – je předsedou opoziční strany Občanská akce (Partido Acción Ciudadana), předsedou Nadace pro demokratická studia v Panamě, člen Demokratické solidarity a podnikatel. V minulosti pracoval s opozicí při mnoha prezidentských kampaních v Nikaragui. Dále působil jako předseda národního svazu mládeže a koordinátor mládeže v rámci prezidentské kampaně.

Na mezinárodní fórum není nutná registrace. Debata bude probíhat ve španělštině se simultánním překladem do češtiny.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum latinskoamerických studií CLAS

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOS

 

 

 

The Center for Latin American Studies (CLAS) of the University of Economics, Prague, along with the Department of Political Science, Forum 2000 and the Casla Institute cordially invite you to the International Forum: “End of leftist populism in Latin America? Challenges for new leaders.”

The International Forum will be held on Thursday, October 20, 2016 at 14:30 in the auditorium NB B in the new building of the University of Economics in Prague.

Come and participate in this interesting international discussion, where we have the honor to welcome Latin American experts from Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua and Venezuela. Mr. Oscar Arias Sanchez, our special guest and a moderator of this forum, is a Nobel Prize laureate and the former president of Costa Rica.

Oscar Arias Sánchez was president of Costa Rica from 1986 to 1990 and was re-elected for another term in 2006. He is a laureate of the Nobel Peace Prize in 1987 for his services supporting peace in Central America. He founded the Arias Foundation for Peace and Human Progress, which is dedicated to the promotion of democracy, equality, disarmament and demilitarization.

This international forum provides a unique opportunity to learn about recent developments in Latin America directly from leading experts in the field.

Important personalities of Latin America participating in the discussion forum:

 

iNVITADOS

 

 

 

 

Alejandro Medinacelli is an activist, leader, and departmental vice-president of the La Paz Front of National Unity (UN) in La Paz, Bolivia. He actively participated in the “NO” public campaign in the 2009 referendum over the approval of a new constitution.

Axel Kaiser is a best-selling author, publicist and public intellectual. He is an experienced lawyer focusing on corporate law. He is currently the executive director of the Fundación para el Progreso (Foundation for Progress), one of the most influential free-market think-tanks in Latin America.

Mauricio Alarcón is a democracy activist and human rights defender and founder and executive director of Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Citizenship & Development Foundation), an organization that promotes democracy and transparency in the country. Moreover he operates as a director at Fundamedios, an organization that works to promote and defend the freedom of expression and press in Ecuador.

Jesus Armas is the president of Ciudadanía sin Límites (Citizenship Without Limits), the executive member of the Fundación Juan Germán Roscio (The Juan German Roscio Foundation), an active member of Primero Justicia (First Justice) and a fierce opponent of government abuse in Venezuela. Furthermore, he has worked in various think-tanks and political organizations. One of his main interests is the technology used in public politics for democratic purposes.

Mario Valenti is the  president of the opposition Citizen Action Party, president of the Foundation for Democratic Studies in Panama, a member of Democratic Solidarity and a businessman. He worked with the opposition in many presidential campaigns in Nicaragua. Mr. Valenti was president of the National Youth Union and youth coordinator in the presidential campaign of the Liberal Independent Party.

Free entry without registration.

The debate will be held in Spanish with simultaneous translation into Czech.

We look forward to your participation!